مهلت ارسال خلاصه مقالات تا بیست و پنجم مرداد ماه تمدید شده است. تاریخ مذکور آخرین مهلت بوده و به هیچ عنوان تمدید نمی شود.

  • شروع به کار بخش دریافت خلاصه مقالات : 15 اردیبهشت ماه 1398
  • آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 25 مرداد  ماه 1398
  • اعلام نتایج داوری در سایت : 20 شهریور ماه 1398
  • مهلت ثبت نام نویسندگان مقالات پذیرفته شده : 25 شهریور ماه 1398
  • درج برنامه کنگره در سایت : 31 شهریور ماه 1398
  • مراسم افتتاحیه وشروع به کار کنگره و نمایشگاه  : 11مهرماه 1398

Back to top