هزینه اجاره هر متر مربع غرفه در نمایشگاه جانبی کنگره ، 3.000.000 ریال می باشد و به ازای هر 12 متر مربع غرفه ، حضور دو نفر در کنگره امکان پذیر است.

جانمایی غرفه ها ، پس از جانمایی شرکت های اسپانسر و از تاریخ 98/05/01 براساس اولویت ارسال فرم ثبت نام انجام می شود.

هزینه اجاره غرفه  باید به حساب  جامعه دامپزشکان ایران نزد بانک ملت ( شماره حساب 8236608904 بانک ملت شعبه دکتر بهشتی به نام جامعه دامپزشکان ایران ) واریز  و تصویر فیش واریزی به دبیرخانه کنگره و نمایشگاه (تلفکس 02144036318 ) ارسال گردد. 

50 درصد هزینه اجاره غرفه حداکثر یک هفته پس از ارسال فرم ثبت نام و 50 درصد الباقی همزمان با عقد قرارداد طی یک فقره چک به تاریخ 1398/06/01در وجه جامعه دامپزشکان ایران پرداخت می گردد.

 

Back to top