تا اول مرداد ماه 1398

تا اول مهر ماه 1398

 در محل برگزاری

دامپزشكان

(عمومي و متخصص)

و ساير

2.500.000 ریال

3.000.000 ریال

3.500.000 ریال

دانشجويان

(دوره عمومی)

1.500.000 ریال

2.100.000 ریال

2.700.000 ریال

اعضای جامعه دامپزشکان ایران - دارای کارت عضویت معتبر

2.000.000 ریال 2.400.000 ریال 3.100.000 ریال

  

حق ثبت نام شامل هزینه سه روز حضور در کنگره،دریافت کیف ،CD  مجموعه مقالات ، پذیرایی بین جلسات و ناهار و همچنین دریافت  گواهی حضور در کنگره می باشد.

معیار تخفیف زمانی ،تاریخ فیش واریزی هزینه ثبت نام می باشد.

 

 پرداخت هزینه آنلاین شرکت در کنگره 

idpay.ir/3icam/shop  

 

Back to top