ستاد برگزاری کنگره

رئیس ستاد برگزاری کنگره: دکتر سید شاپوررضا شجاعی

دبیر علمی کنگره:  دکتر فریبرز معیر

دبیر اجرایی کنگرهدکتر علی بو بهمنش

 

 

کمـیته علـمی

رئیس کمیته علمی: دکتر مهران فرهودی مقدم ـ دانشگاه آزاد اسلامی (واحد کرج)

دبیر علمی کنگره: دکتر فریبرز مُعـیّرـ دانشگاه آزاد اسلامی (واحد کرج)

 

اعضای کمیته علمی (بر اساس حروف الفبـا):

دکتر محمد ابرکار، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد کرج)

دکتر فرج اله ادیب هاشمی، استاد، دانشگاه تهران

دکتر محمد رضا اصلانی، استاد، دانشگاه شهرکرد

دکتر حسام الدین اکبرین، استادیار، دانشگاه تهران

دکتر علیرضا باهنر، استاد، دانشگاه تهران

دکتر روزبه بشر، استادیار، رئیس بخش هاری انستیتو پاستور ایران

دکتر میر سپهر پدرام، استادیار، دانشگاه تهران

دکتر علی تقی پور، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد کرج)

دکتر آذین توکلی، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد گرمسار)

دکتر شهرام جمشیدی، استاد، دانشگاه تهران

دکتر علی حسینی، دامپزشک بخش خصوصی

دکتر علیرضا رعایت جهرمی، دانشیار، دانشگاه شیراز

دکتر زهره خاکی، دانشیار، دانشگاه تهران

دکتر پیام حقیقی خوشخو، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد کرج)

دکتر مصطفی دارستانی فراهانی، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد کرج)

دکتر سعید رحمانی موحد، دامپزشک بخش خصوصی

دکتر علی رستمی، استاد، دانشگاه تهران

دکتر فریدون رضا زاده، دانشیار، دانشگاه تبریز

دکتر علیرضا رضا قلی زاده، دامپزشک بخش خصوصی

دکتر فرهاد رئیسی، دامپزشک بخش خصوصی

دکتر فرهنگ ساسانی، استاد، دانشگاه تهران

دکتر مهدی سخا، استاد، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد علوم و تحقیقات تهران)

دکتر کامران سرداری، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر مسعود سلک غفاری، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد کرج)

دکتر داوود شریفی، استاد، دانشگاه تهران

دکتر کامران شریفی، دانشیار، دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر سید شاپور رضا شجاعی، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد کرج)

دکتر بابک شعیبی عمرانی، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد کرج)

دکتر علیرضا شقایق، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد کرج)

دکتر بهار شمشادی، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد گرمسار)

دکتر نریمان شیخی، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد علوم و تحقیقات تهران)

دکتر حامد شیرازی بهشتی ها، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد کرج)

دکتر داریوش شیرانی، دانشیار، دانشگاه تهران

دکتر مسعود طالب خان گروسی، استاد، دانشگاه تهران

دکتر اورنگ عطایی، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد کرج)

دکتر محمد مهدی علومی، دانشیار، دانشگاه شهید باهنرکرمان

دکتر حمیدرضا فتاحیان، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد علوم و تحقیقات تهران)

دکترعلیرضا قدردان مشهدی، استاد، دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر فرامرز قرگوزلو، استاد، دانشگاه تهران

دکتر سید مهدی قمصری، استاد، دانشگاه تهران

دکتر فرخ رضا کبیر، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد علوم و تحقیقات تهران)

دکتر علی کریمی گودرزی، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد کرج)

دکتر محمد کاظم کوهی، دانشیار، دانشگاه تهران

دکتر سید احمد مدنی، استادیار، دانشگاه تهران

دکتر امید مرادی، دامپزشک بخش خصوصی

دکتر مهدی مرجانی، استاد، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد کرج)

دکتر مجید مسعودی فر، دانشیار، دانشگاه تهران

دکتر سیامک مشهدی رفیعی، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد علوم و تحقیقات تهران)

دکتر احسان مصطفوی، دانشیار، رئیس مرکز بیماریهای نوپدید و بازپدید انستیتو پاستور ایران

دکتر اصغر مقیسه، استادیار، دانشگاه شیراز

دکتر عبدالعلی ملماسی، استاد، دانشگاه تهران

دکتر فرهاد موسی خانی، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد کرج)

دکتر محمد نصراله زاده ماسوله، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد علوم و تحقیقات تهران)

دکتر ایرج نوروزیان، استاد، دانشگاه تهران

دکتر مهدی وجگانی، استاد، دانشگاه تهران

دکتر عباس وشکینی، استاد، دانشگاه تهران

دکتر ناصر وصال، استاد، دانشگاه شیراز

Back to top