مهلت ارسال خلاصه مقالات تا پانزدهم مرداد ماه تمدید شده است

راهنمای ارسال خلاصه مقاله 

 

.  مقالات باید به فارسی و حداکثردر 400 کلمه (بدون منابع) بانرم افزارword تهیه وارسال شود.

.  هرخلاصه مقاله بایدشامل: عنوان،نام نویسندگان،آدرس،متن مقاله ،کلمات کلیدی ( 3 تا 5 کلمه) ومنابع(حداکثر5مورد)باشد.

.  متن مقاله باید حاوی"مقدمه حداکثردر4سطر،رئوس روش کار ، نتایج ، خلاصه بحث یا نتیجه گیری " باشد.ازدرج نمودار و جدول میبایست خودداری شود.

.  نام نویسنده مسوول با * و نام ارائه کننده مقاله با خط زیر آن ، مشخص شود.

.  خلاصه مقالات نباید قبلا در هیچ کنفرانس علمی دیگرارائه شده باشند.

 .   ثبت نام ارائه کننده مقاله (شخصی که زیر نام او در مقاله خط کشیده شده) پس از اعلام نتایج داوری و در صورت پذیرش مقاله،  الزامی می باشد. لذا مقالاتی که ارائه کننده آن در زمان مقرر نسبت به ثبت نام و پرداخت هزینه اقدام ننموده باشد از برنامه کنگره حذف می گردد.  ضمنا هر فرد  ، حداکثر می تواند ارایه کننده سه مقاله باشد.

.   دانشجویانی که نسبت به ارسال مقاله اقدام می نمایند فقط می توانند ارایه کننده مقاله درکنگره باشند و نویسنده مسوول مقاله باید لزوما استاد وی یا یکی از دامپزشکان یاکلینیسین های دارای پروانه فعالیت باشد.

. دانشجویان باید فرم رضایت نامه اساتیدخود که درمقاله نامشان را ذکرکرده اند پس ازتایید و امضا آنان با ذکر کدمقاله در قسمت موضوع ایمیل به پست الکترونیکی دبیرخانه کنگره ارسال نمایند.

 

شرایط تنظیم خلاصه مقاله

 

نوع قلم متن ، عنوان وسایرموارد:B Nazanin

سایزقلم عنوان مقاله:14بولد

تعدادکلمات عنوان مقاله:حداکثر14کلمه

سایزقلم  نویسندگان:12ایتالیک و بولد

سایزقلم آدرس نویسندگان:12

سایزقلم کلمات کلیدی:12بولد ایتالیک

سایزقلم متن ومنابع:12

عنوان مقاله،نام نویسندگان،آدرس نویسندگان و ایمیل نویسنده مسوول  وکلمات کلیدی میبایست بصورت( وسط چین) تنظیم شود.

فاصله بین خطوط عنوان،نام نویسندگان و آدرس:یک خط(one space )

فاصله بین ایمیل نویسنده مسوول و کلمات کلیدی:یک و نیم خط

فاصله کلمات کلیدی با متن مقاله: دوخط

فاصله بین خطوط متن مقاله: یک خط

فاصله بین خطوط منابع:یک خط

 

 

منابع مورد استفاده(حداکثر5 منبع) به ترتیب نمونه زیر تهیه شوند:

اعداد بصورت فارسی درج شوند.

1- اسلامی،علی(1389)کرم شناسی دامپزشکی،کرمهای گرد،انتشارات دانشگاه تهران،چاپ هشتم،شماره صفحات

 

2-Andrew,J.K.,Georgi,S.,Dubey,P.(2012)Gene Sequencing of Eimeria Spp. Detecting via Ostriches Farms of North Irlands,J.of Veterinary Parasitology,Vol:39,(4):116-121 

 

 قالب خلاصه مقاله (Abstract Template)

 

ارسال مقاله

Back to top